Nota Prawna

Peugeot Polska

http://uzywanygwarantowany.pl/pug/regulamin

Warunki korzystania z serwisu internetowego www.uzywanygwarantowany.pl

Poniżej zamieszczone są ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego uzywanygwarantowany.pl, na który składają się wszystkie strony i podstrony zamieszczone pod adresem domeny www.uzywanygwarantowany.pl

Podmiotem prowadzącym niniejszy serwis internetowy jest Peugeot Polska Sp. z o.o. (dalej także: "Peugeot Polska") z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XII Wydział Gospodarczy) pod nr KRS 0000036535. Nr NIP 526-021-19-89, wysokość kapitału zakładowego spółki: 15 600 000 zł.

Niniejszy serwis internetowy prowadzony jest na prywatne potrzeby użytkowników. Użytkownicy uprawnieni są do pobierania materiałów prezentowanych w serwisie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy to materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, zachowania w nich wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Peugeot Polska na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości serwisu do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zarówno tekstów i zdjęć udostępnionych w serwisie.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Logotyp i nazwa Peugeot oraz pozostałe nazwy i znaki słowne oraz graficzne prezentowane w serwisie są zarejestrowanymi znakami towarowymi Automobiles Peugeot SA lub Peugeot Polska Sp. z o.o. Wszystkie znaki towarowe i materiały udostępnione w niniejszym serwisie, są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione przepisami prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Peugeot Polska i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

Peugeot Polska odpowiada za treść oraz funkcjonowanie niniejszego serwisu. Odnośniki (linki) do stron zewnętrznych umieszczone w niniejszym serwisie dla wygody jego użytkowników. Peugeot Polska nie może jednak ponosić odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie jakichkolwiek zewnętrznych stron lub witryn internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie.

Dane osobowe

Administratorem Danych jest Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa. Ujawnione w formularzach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie celu związanym z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Przetwarzanie danych w celach marketingowych i/lub wysłanie informacji handlowych na poddany adres email będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu zgody. Bez Pani/Pana zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla udzielenia pytania i/lub rozpatrzenia reklamacji. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych powinny być skierowane na adres e-mail: dane.osobowe@peugeot.com.pl.

Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkowanie niniejszego serwisu internetowego, prawa przysługujące jego użytkownikom, a także odpowiedzialność Peugeot Polska z nimi związana poddane są przepisom prawa polskiego.

Zawartość witryn internetowych Peugeot Polska ma charakter wyłącznie informacyjny. Podane ceny towarów i usług nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu ustalenia ceny wybranego towaru lub usługi prosimy o skontaktowanie się lub wizytę w najbliższym Autoryzowanym Salonie Peugeot.

Ze względu na możliwości techniczne wiernego przedstawiania obrazów oraz różność technik i materiałów, pomimo najlepszych starań, wygląd produktów prezentowanych na stronach internetowych może się różnić od rzeczywistego. Pojazdy, a także inne towary oraz usługi prezentowane w serwisie mogą być niedostępne w niektórych punktach sprzedaży, a ich charakterystyki oraz wyposażenie mogą ulegać zmianie. Ponadto mogą one być wycofywane z obrotu, a Peugeot Polska dołoży najwyższej staranności do bieżącego informowania o tych okolicznościach przy aktualizowaniu zawartości niniejszego serwisu. Informacje podane w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią zapewnienia o towarze lub jego opisu ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Postanowienia ogólne
  Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: "Peugeot Polska"), stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej także: "Regulamin") na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego składającego się ze stron i podstron umieszczonych pod adresem domeny uzywanygwarantowany.pl oraz www.peugeot.com.pl (dalej także "Serwis").
 2. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  Peugeot Polska świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na bezpłatnym udostępnianiu informacji dotyczących pojazdów, a także innych towarów i usług oferowanych przez Peugeot Polska, w szczególności następujących materiałów udostępnianych na indywidualne żądanie usługobiorcy: udzielanie informacji na temat oferty Peugeot Polska wskutek wysłania przez usługobiorcę zgłoszenia elektronicznego poprzez formularz znajdujący się w Serwisie, kontaktowanie usługobiorcy z Autoryzowanym Salonem Peugeot - wybranym bezpośrednio przez usługobiorcę lub przez Peugeot Polska, udzielanie odpowiedzi na inne pytania zadane przez usługobiorcę za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie.
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Wymagania techniczne:
   Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Peugeot Polska w ramach niniejszego Serwisu niezbędny jest sprzęt oraz oprogramowanie o następujących właściwościach:
  2. Pozostałe warunki:
   Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Peugeot Polska, niezależnie od sposobu komunikacji, treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zawarcie i rozwiązanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uwarunkowane jest:
   akceptacją niniejszego regulaminu przez usługobiorcę, którą potwierdza on zaznaczając odpowiednie pole przed skorzystaniem ze stosownego formularza, zgody na przetwarzanie przekazanych przez usługobiorcę danych osobowych oraz na przesyłanie usługobiorcy informacji handlowych podaniem danych osobowych niezbędnych do świadczenia żądanej usługi.
  2. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia żądania dostarczenia usługi po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie
  3. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z zamówionej usługi poprzez aktywację podanego w zwrotnej wiadomości przesłanej na podany przez usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
 5. Procedura reklamacyjna
  1. Jeżeli w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Peugeot Polska za pośrednictwem niniejszego Serwisu wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości usługobiorca może w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing-polska@peugeot.com lub pocztą tradycyjną na adres: Peugeot Polska Sp. z o.o., Ul. Domaniewska 44A,02-672 Warszawa.
  2. W reklamacji usługobiorca zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny zostać złożone w języku polskim.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Peugeot Polska niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.
  4. O sposobie i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w sposób, w jaki reklamację wniosła – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.
 6. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Peugeot Polska rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis uzywanygwarantowany.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu uzywanygwarantowany.pl Peugeot Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.
 11. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies (ciasteczek), prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej. Te same dane kontaktowe mogą być wykorzystane w przypadku chęci uzyskania przez Państwa dostępu do swoich danych gromadzonych przy pomocy Witryny, ich poprawienia lub usunięcia.
  Peugeot Polska Sp. z o.o.
  ul. Domaniewska 44A
  02-672 Warszawa
  BOK: +48 22 44 42 109
  E: kontakt-polska@peugeot.com
  NIP 526-021-19-89
  Kapitał zakładowy: 15 600 000 zł PLN
  Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XII Wydział Gospodarczy) pod nr KRS 0000036535.

© 2011 Peugeot Polska, Peugeot.pl